1. LENFATİK SİSTEM

 

Bu konuyu ayrıntılı yazmaya çalıştım, dillerden düşmeyen immünite, lenfatik sistemin sağlıklı olması ile mümkün.
Lenfa ve Lenfatik sistemin temel fonksiyonu dokuların sıvı dengesini ayarlayarak, vücudun çeşitli dokularından sıvıları kan dolaşımına döndürmektir. 
Ayrıca lenfatik damarlar dokular arası sıvının uzaklaştırılmasında kardiyovasküler sisteme yardımcı olurlar.
Lenfatik sistem, immün sistemin bir parçası olarak görev alır. İmmün sistem damarlar, organlar ve hücreleri içeren birbirine bağlı bir yapıdır.
İmmünite (BAĞIŞIKLIK), patojenlerin neden olduğu zararlı etkenlere karşı korunma durumudur. Lenfatik sistem, bazı hastalıkları önlemenin yanında, tedaviye cevap alınıp alınmamasında da fonksiyon görür.
LENFATİK ORGANLAR

  1. Lenf nodları
  2. Lenf damarları
  3. Dalak
  4. Tonsil
  5. Peyer plaklarını kapsar.

LENF NODLARI –
İnsan vücudunda kişiye göre değişmekle birlikte 500 ile 1000 arasındadır.  Lenfositler lenf nodlarında üretilir. Lenfositler immünite için çok önemlidir. İmmünite, tedavi ile sağlanabilir, matematik tıp.
Lenf düğümleri küçük gruplar halinde bir arada bulunurlar ve hepsi kanallar aracılığıyla birbirlerine bağlıdır.
Her bir lenf düğümü grubu belirli doku, yapı veya bölgelerden sıvıyı direne eder. Bir bölgedeki enfeksiyon lenf kanalları yoluyla ilgili lenf düğümlerine ulaşır.  Her lenf düğümü grubu yabancı ve zararlı moleküllere bariyer oluşturarak yayılımı yavaşlatır.
Bu nedenle lenf düğümlerinin ne sebeple olursa olsun eksizyonu hatalıdır. (başka çözümü var, yakında.)
Lenf düğümlerinin alınması geçici olarak sağlıklı gibi görünsede, yoklukları hastalıkların tüm vücuda engelsiz olarak yayılma nedenidir. LENF nodları vücudun süzgeçleri ve barajlarıdır. Yakın lenf nodlarının kanserler nedeniyle alınması, metastazların erken gelişmesi ve hastalığın yaygın hale gelme ve komplikasyonların gelişme sebebidir.  Bazı organ ve dokularda sıvı toplanmasının en önemli sebebi lenfatik sistemin yetersizliğidir.
Lenfositler (beyaz kan hücreleri) lenfatik dokularda oluşur ve depolanır.
Lenfositler yabancı hücreleri molekülleri mikropları tanımak ve onlara karşı antikor oluşturmak için programlanmıştır.
Lenfatik sistem yabancı moleküllerin (zararlı moleküllerin) vücuttan atılmasını sağlayabilirse hastalık oluşmaz.
Lenf kapillerleri, tüm vücut boyunca pleksus oluşturarak, intertisyel sıvıyı gerektiğinde absorbe ederler.
Kalbin pompa görevi yaptığı kan dolaşımının aksine kendi pompalama aktiviteleriyle sıvının bölgesel lenf nodlarına ve devamında venöz dolaşıma akışını sağlarlar.
LENF NODLAR:
1-Yabancı ve zararlı moleküllerin filtrelenme süzülme yeridir. Hastalıkların  yayılma hızını yavaşlatır veya engellerler.
2-Lenfositler lenf nodlarında üretiler (lenfositler=beyaz kan hücreleri)
Lenf nodlarının eksizyonu (cerrahisi) veya radyoterapi, kemoterapi gibi tedavilerle fonksiyonunun engellenmesi lenfatik sistemi dolayısıyla immüniteyi olumsuz etkiler.
Lenf nodlarının görev yapamaması veya sayılarının azalması her türlü hastalığa zemin hazırlayarak performans düşüklüklerine ve erken yaşlanmaya neden olurlar.
Bir tek lenf nodunun hasarı veya eksizyonu bile sağlığı etkiler.
Gelişme dönemi tamamlanmış bir kişide yaklaşık 100 trilyon hücre vardır, hareketli ve hareketsiz bütün hücreler birbirleriyle ilişki içindedirler.
Bu hücrelerin sağlıklı olabilmesi için lenfatik sistemin sağlıklı olması gerekir. (immünite lenfatik sistemin sağlıklı işlemesiyle mümkündür.)
Dış etkenler veya kendiliğinden oluşan mutasyonların zararlarından korunabilmemiz bağışıklık sistemimize bağlıdır.
Bağışıklık sistemi için vücudu korumayla görevli, ordu benzetmesini yapabiliriz.
Lenfatik istem- vücudun savunma sisteminin önemli bir parçasıdır. Kan damarları gibi tüm vücudu dolaşan lenf=ak kan damarlarından oluşur. Bu lenf damarları içinde ak kan adı verilen lenfositlerden zengin bir sıvı dolaşır. Lenfatik sistemde tüm vücutta lenf düğümleri (nodları) bulunur.
Lenf düğümleri boyunda koltuk altlarında göğüs boşluğunda karında ve kasıklarda kümelenmiş halde, Akciğer, karaciğer, böbrek gibi organların ve kan damarlarının etrafında yoğun olarak bulunurlar. Sindirim sisteminde lenfositlerin toplandığı farklı yapılar vardır. Bademcikler, geniz etleri, mide ve barsak duvarı lenfositten zengin yapılardır. Genetik yapının sağlıklı oluşu lenfatik sisteme bağlıdır.
Lenfositler lenf düğümlerinde toplanır, lenf damarları vasıtasıyla normal kan dolaşımına karışarak tüm vücutta dolaşırlar.
Büyümüş lenf nodları nın en önemli sebebi kanserler değil, başta mikroplar olmak üzere atılamayan atıklardır.
Kemik iliği, kemiklerin içinde bulunan bir madde olup akyuvar, alyuvar ve trombositleirn yapıldığı yerdir. Alyuvarlar dokulara oksijen taşır, akyuvarlar enfeksiyonlarla mücadele eder, trombositler ise kanamanın durdurulmasını sağlar. Kemik iliğini etkileyen tedaviler zamanla sağlığın bozulma nedenidirler.
Lenf nodlarına uygulanan cerrahi, radyoterapi veya etkileyen kemoterapiler kısa sürede lokal kontrol sağlamakla birlikte uzun vadede immünitenin bozulma sebebidir.
Lenfositler akyuvarların bir tipidir, kemik iliğinde yapılır lenf ve kan damarları içinde dolaşır, vücut savunmasında çok önemli görev yapan T.B ve NK (doğal öldürücü hücreler)şeklinde üç ana gruba ayrılır.                Lenfatik sistem dokular arası sıvı dengesinin sağlanmasında çok önemli rol oynar. Bu dengenin bozulması hastalık nedenidir.
İmmün sistem damarlar, organlar ve hücreleri içeren birbirine bağlı bir sistemdir, birincil ve ikincil lenfoid yapılara ayrılmıştır. Lenfositlerin (B ve T hücrelerini kapsayan akyuvar hücreleri) yerleşim yeri olan birincil lenfoid organlar (T lenfositlerin oluştuğu timüs ve B hücrelerinin oluşturulduğu kemik iliğini içerir.)
Kazanılmış immün yanıt için işlevsel lenfositler gereklidir ve buda lenf düğümleri ve dalaktan oluşan ikincil lenfoid organlarda başlar. Lenfositler yaklaşık olarak
%15 i dalakta
%40 ı bademcikler ve lenf düğümlerinde
%10 u timusta
%10 u kemik iliğinde
%25 kadarıda kan dolaşımında bulunur.
Akyuvarlar işlevlerini gerçekleştirebilmek için kan dolaşımından ayrılıp dokulara girmek zorundadır.
Lenf sıvısının toplam hacmi kanın toplam hacminin üç katından fazladır. Lenf düğümleri, antijenleri vücudun uzak bölgelerinden toplayıp en uygun inmün yanıtın oluşması için inmün sisteme sunulduğu filtreler olarak düşünülebilir.
Kazanılmış inmünite T ve B lenfositlerince sağlanır.
Lenf nodlarının foksiyonları:
1-Bakteri, toksin ya da ölü hücreler gibi yabancı maddelerin süzülme yeridir.
2-Lenfositler lenf nodlarında üretilir. Bu beyaz kan hücreleri immün sistem için önemlidir.
3-Lenfteki protein konsantrasyonunu regüle eder.
Bir tek hücrede gelişen DNA mutasyonu uzun sürede başta kanser hastalıkları olmak üzere pek çok hastalığa sebep olabilir. Yine insan vücudunda bugünün bilgilerine göre 500-1000 arasında lenf nodu bulunmaktadır. Yüz trilyonda bir tek hücrenin mutasyonu kanser dahil pek çok hastalığa sebep olurken,500-1000 arasındaki lenf nodu disseksiyonlarının nasıl sorunlar yaratabileceği ve immünite denilen immün sistemi etkileyebileceğini hesaplamak gerekir.
Sadece meme kanserlerinde ki aksiller küraj sonucunda ki gelişmeleri dışardanda görebiliyoruz. Buna karşın karaciğer, böbrek, mide, barsak, akciğer vbg iç organlarımızda uygulanan cerrahide alınan lenf nodları!  Karaciğer metastazlarının hızlı yayılmasının, batında asit oluşumunun , akciğerlerde sıvı toplanmasının ve perikarditin en önemli nedenidir.
Lenfatik fonksiyonun bozulması, lenf ödem, ateroskleroz, tümör metastazı, fibrozis, obezite, inflamatuvar barsak hastalıkları ve sepsis gelişimine katkı sağlamaktadır.